„MAMATEYKA“ je aj pre RODINY.

Rodina.
V našom saleziánskom stredisku vnímame rodinu ako kolísku života a najprirodzenejšie prostredie pre vývoj a výchovu dieťaťa. Základom rodiny je manželstvo – posvätný vzťah muža a ženy, v ktorom sú manželia povolaní rásť vo vzájomnej láske a v otvorenosti pre nový život. Zdrojom ich vzájomnej lásky je Božia prítomnosť v ich živote. Ak je splnená táto podmienka, tak láska manželov i celej rodiny rastie. Prejavom je pokoj a šťastie v rodine a jej schopnosť vytvárať hodnotné vzťahy vo vnútri rodiny i mimo nej.

Miesto rodiny v našom saleziánskom stredisku. (Prečo v našej činnosti myslíme aj na rodiny.)
Naše stredisko zameriava svoju činnosť na mladých, najmä tých, ktorí zažívajú rôzne formy chudoby a tým sú vystavení nebezpečenstvám, ktoré ohrozujú ich rozvoj a výchovu.
Veľmi dobre si uvedomujeme nutnosť spolupráce s ľuďmi, ktorí sú blízki týmto mladým, či už v rámci rodiny, alebo v rámci schopnosti im pomáhať. Práve z tohto dôvodu chceme vytvárať prostredie, kde sa okrem mladých animátorov, stávajú aj rodičia a dospelí našimi spolupracujúcimi v prospech mladých.

Čo chceme ponúknuť. (Aké máme ciele.)
Zo strany saleziánov dona Bosca, chceme ponúknuť našu prítomnosť, priestory a spoluprácu pre vytváranie:
- atmosféry rodiny a otvorenosti (záujmu jeden o druhého), aby sa čím viacerí cítili v našom prostredí prijatí a dobre.
- príležitostí prehĺbiť si svoju identitu a rásť vo svojom povolaní kresťana, manžela, rodiča, člena rodiny i spoločnosti.
- rozličných foriem angažovanosti pre potreby mladých a ich prostredí (rodiny, strediska i spoločnosti, v ktorej žijú.)


Spôsoby, ktoré sme si zatiaľ zvolili:

Duchovné obnovy pre dospelých
(termíny podľa oznamov spravidla v sobotu od 9.00 –12.30). Je to priestor na stíšenie sa, rozhovor s Bohom, vypočutie si tematickej prednášky, sviatosť zmierenia a spoločnú sv. omšu.
V rámci duchovných obnov radi uvítame animátorov (aj dospelých) pre službu varovania detí. Myslíme hlavne na rodiny, ktorí nemajú možnosť zabezpečiť si opatrovanie detí sami.

Duchovné cvičenia
Sú určené pre tých, ktorí chcú pokročiť v duchovnom živote a sú v kontakte s rodinami v našom stredisku. Podmienkou je schopnosť rešpektovať ticho vyhradené na modlitbu, osobné premýšľanie a rozjímanie.

Príležitostné prednášky, školenia a kurzy:

Kurz: Objav Krista.
Pre zorientovanie sa a prehĺbenie identity kresťana. (Aby som vedel, čo je základ kresťana a na čom mám stavať.) U nás ho chceme ponúknuť tým, ktorí sú pozvaní odovzdávať svoju vieru vo svojich rodinách resp. majú zodpovednosť za výchovu detí vo viere. Prvý kurz bol v termíne 6.10. – 17.11.2011

Kurz: Efektívne rodičovstvo.
Určený rodičom, ktorí sa chcú naučiť rešpektovať originalitu svojho dieťaťa a svoje dieťa chcú naučiť rešpektovať ich autoritu. (Veľmi dobrý základ pre výchovu dieťaťa.) Prvý kurz bol v októbri a novembri 2011. Druhý začal koncom februára 2012.

Kurz: manželské večery.
V prvom rade je určený pre manželov, ktorí už nie sú novomanželmi a objavili témy, o ktorých nie je jednoducho hovoriť a nájsť porozumenie. Predsa však majú záujem porozumenie hľadať. Kurz je vo fáze prípravy.

Lektorský kurz a skvalitnenie aktívnej účasti na sv. omši.
V prvom rade ide o prípravu lektorov na zabezpečenie čítaní počas sv. omší. Sledujeme skvalitnenie prednesu Božieho slova a jeho porozumenia. Tiež si uvedomujeme, že svätá omša je mimoriadnym bohatstvom, z ktorého môžeme kvalitne čerpať len cez kvalitnú prípravu celého slávenia svätej omše. Preto dospelých pozývame ľudí, ktorí by boli ochotní a schopní spolupracovať na príprave a realizácii slávení sv. omší.
Kurz a táto téma je v príprave a v osobnej komunikácii zaangažovaných dospelých a animátorov. Záujemcov o čítanie a pomoc pri príprave sv. omši radi uvítame.

Jednotlivé aktivity v roku určené pre rodičov a rodiny:

Polenta.

Spoločná oslava sviatku dona Bosca. Kto vie a môže, ten vystúpi s programom svojho stretka alebo krúžku, aby sme „navarili polentu" toho najlepšieho, čo máme. Oslavujeme všetci. (nedeľa poobede okolo 31.1.)

Ples.

Určený je pre rodičov, dospelých a dobrodincov nášho strediska. (Spravidla fašiangové obdobie)

Karneval.

Akcia je určená pre deti a rodiny aj s tými najmenšími. (Spravidla posledná fašiangová nedeľa poobede).

Pobožnosť krížovej cesty.

V pôstne nedele na Kalvárii (pod Slavínom), alebo v Marianke – podľa vyhlásenia v oznamoch. V piatky a na Kvetnú nedeľu je krížová cesta priestoroch saleziánskeho strediska na Mamateyovej.

Deň otvorených dverí

Slávnosť celého mládežníckeho strediska.
Termín: Spravidla je to nedeľa okolo sviatku Dominika Sávia (6.5.), patróna nášho strediska.
Po tomto sviatku sa otvárajú vonkajšie priestory nášho strediska.

Lesná slávnosť.

Dobrodružná výprava detí a rodičov do Karpát z príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov. (okolo 24.5.)

Rodinný tábor

je určený pre rodičov s deťmi, aby rodičia načerpali inšpirácie do svojho života a prežili spoločné chvíle spolu s deťmi. Program tábora sa organizuje v spolupráci rodičov, animátorov a saleziánov (sestier FMA i bratov SDB). (Spravidla posledný júlový týždeň).

Adventné popoludnia.

V rámci adventných nedieľ sa spolu pripravujeme na Vianoce v rodinnej atmosfére tvorivých dielní, športových turnajov a v modlitbe.

Pravidelné aktivity MAMATKA a detského ihriska: (viď položku Mamatko)

Spoločenstvá rodín.
Žijeme v spoločnosti, ktorá je prevažne individualistická (mnohí žijú len pre svoj prospech).V takomto prostredí je veľmi ťažké nájsť správnu orientáciu v každodenných ponukách a názoroch. Nezištnú pomoc môže človek očakávať len tam, kde má okolo seba dobrých ľudí, ktorých sám pozná. Spoločenstvo rodín poskytuje vynikajúce zázemie pre rast vo viere i vzájomnú podporu v rozličných životných situáciách. Ježiš prisľúbil, že tam, kde sú aspoň dva -traja v jeho mene, tam je aj On s nimi. Rodina, spoločenstvá rodín, alebo ľudí, ktorí sa snažia konať dobro, obstoja vtedy, keď budujú vzťahy na základe porozumenia, vzájomnej úcty i lásky k Bohu. V prostredí spoločenstva človek nájde viac pomoci, podpory a odpovedí na svoje otázky, ako keď zostáva na všetko odkázaný sám na seba.
Spoločenstvá rodín sú veľkou oporou aj pre našich mladých, ktorí sa učia komunikovať a hľadať riešenia životných situácií spoločne v súlade s pravdou, spravodlivosťou a láskou podľa príkladu dospelých, ktorí na nich vplývajú vo svojom rodinnom prostredí.
O tom, kde sa zapojiť, alebo ako vytvoriť takéto spoločenstvo sa záujmeci môžu dozvedieť práve v prostredí aktivít nášho strediska. (Kto sa pýta, ten sa dozvie. Kto hľadá, ten nájde.)

Stretnutia po svätých omšiach.
Pri svätej omši budujeme spoločenstvo Cirkvi – Kristovo tajomné telo. Stávame sa bratmi a sestrami, stávame sa pre seba navzájom darom. Z tohto dôvodu je potrebné mať príležitosť zastaviť sa a stretnúť. Je to možné po každej sv. omši. Pri väčších saleziánsky
saleziánskych sviatkoch a spravidla každú druhú nedeľu v mesiaci, je možnosť stretnúť sa aj pri malom občerstvení.