Park kultúry na Mamateyke

Pred časom sme dostali ponuku od spoločnosti Lidl na rozšírenie nájomnej zmluvy s tým, že spoločnosť Lidl by nám bola ochotná pomôcť s revitalizáciou zelenej plochy medzi ich predajňou a našim strediskom. Zámer sa nám páčil, chytili sme sa príležitosti a začali snívať. Vypracovali sme v spolupráci s mladými architektmi aj z nášho strediska (GRAU) štúdiu, ktorá prešla viacerými kolami pripomienkovania a keďže na plnú realizáciu revitalizácie v jej troch hlavných prvkoch:
• aktivačná zóna pre deti
• malý amfiteáter
• meditačný parčík
by nestačili prostriedky prisľúbené od Lidlu, napísali sme niektoré ďalšie čiastkové projekty (SPPoločne, Tesco, Eset, IWCB, Slovnaft, Raiffeisen, Mestská časť Petržalka, ZSE, nadácia TA3,  Zelené oázy, ...). Niektoré z projektov boli schválené, zmluva podpísaná... a pred cca šiestimi  týždňami nám spoločnosť Lidl oznámila, že upúšťa od pôvodného plánu. Stalo sa tak potom, čo sa projektový zámer dvakrát úplne prepracovával (na podnet Lidlu) a tento krok sme vôbec nečakali. Zmluvne sme teraz už zaviazaní niektoré projekty realizovať. Celý projekt sa realizuje v poloverejnom priestore (22:00-6:30 uzamknutý), ale inak je celodenne k dispozícii mnohým chodcom pri spojnici zastávky Šusteková (68,84,88,99) a komplexom škôl a obytných blokov.

 
Zámer projektu v skratke:
 
Park kultúry je projekt, ktorého ambíciou je pretvoriť nevyužívanú a neudržiavanú plochu v centre Petržalky na verejný park, skĺbením viacerých zábavno-kultúrnych prvkov. Pri plánovaní sme mysleli predovšetkým na rodiny s deťmi a mladých, ktorí v súčasnosti strácajú priestor na sebarealizáciu, nadväzovanie vzťahov a bezpečnú hru s rovesníkmi. V posledných rokoch sa vytratilo mnoho ihrísk a trávnatých plôch na úkor rozvoja mestskej infraštruktúry, stavby nových domov i z dôvodu nedostatočnej údržby a zanedbania.  Chceme preto Petržalke jednu zelenú oázu vrátiť. Zatrávnime celú plochu parku, kde následne vyrastie prírodný amfiteáter na kultúrne akcie, detské ihrisko a malá oddychová zóna. Deťom tak ponúkneme priestor, kde sa môžu prísť bezplatne zabaviť, zatiaľ čo rodičia strávia čas na posedení pri káve, či kultúrnom programe. Seniorov z blízkeho domova tretieho veku osloví zátišie meditačného parčíku, ktoré bude odčlenené od zábavnej zóny pásom zelene, poskytujúc tichšie a pokojnejšie miesto na relax.
Vytvorenie „parku kultúry" je druhou fázou revitalizácie pozemku po odstránenej nedokončenej stavbe vysadením parkovej zelene a inštalovaním lavičiek. V prvej etape bol vybudovaný v novembri 2015 nový chodník naprieč celým areálom v hodnote  15.300,- € a osvetlenie v hodnote 2746,- € medzi budovou strediska a voľným priestranstvom, na ktorom boli osadené tri hracie prvky pre deti.
 
Rozpočet
 
Celkový ideálny rozpočet na park kultúry je 130 000€. Minimálny realistický rozpočet je cca 80 000€. Aktuálne máme k dispozícii cca 48 000. Akákoľvek pomoc je pre nás povzbudením, aby sme to nevzdali.
 
Doteraz nám pomoc prisľúbili:
•    SPPoločne 6 000
•    IWCB 10 000
•    Mestská časť Petržalka 1 000
•    Individuálni darcovia 10 000
 
V prípade, ak chcete podporiť projekt finančným príspevkom, môžete tak urobiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu (IBAN): SK14 0200 0000 0000 2023 2052. Do poznámky uveďte prosím text: "Park kultúry", alebo označte váš milodar variabilným symbolom 66372.

Kto sme

Na projekte revitalizácie úzko spolupracujú dve organizácie:
Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou.      S počtom viac ako 8 000 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov, patríme k najväčším detským a mládežníckym organizáciám na Slovensku. V 32 strediskách po celom Slovensku ponúkame deťom a mladým ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho.
Saleziáni Dona Bosca je cirkevná organizácia, ktorá už 28 rokov pôsobí v Petržalke. Podporujeme aktivity a prevenčnú činnosť pre deti, mládež a rodiny širokého okolia.  Okrem vysoko kvalifikovaných prác využíva v maximálnej miere dobrovoľnícke činnosti potrebné na zrealizovanie akéhokoľvek projektu. Chceme ponúknuť širokej verejnosti možnosť oddychu v príjemnom prostredí, hľadáme prostriedky na realizáciu všetkými dostupnými možnosťami.
 
Stredisko Bratislava- Mamateyova funguje od roku 1997 a za tento čas ho navštívilo mnoho tisíc mladých ľudí, ktorý našli prijímajúce prostredie a veľa možností zmysluplného využitia voľného času a rôznych foriem neformálneho vzdelávania. Týždenne prekročí brány strediska viac ako 500 detí a mladých do 25 rokov, ktorí sem prichádzajú na pravidelnú krúžkovú činnosť alebo do nízkoprahovej herne (akreditované centrum sociálnej prevencie). Aktivity centra sú vždy pod dohľadom dobrovoľníkov, animácia a sociálni pracovníci sa venujú klientom vždy keď sú dvere strediska otvorené.
 
Medzi ponuky strediska, ktoré sú realizované výhradne dobrovoľníkmi patria letné tábory, krúžky, doučovania, stretnutia rovesníckych skupín, fotoklub, 3 mládežnícke zbory, dve futbalové družstvá, floorbalové mužstvo, rôzne kultúrne podujatia a vystúpenia detí a mládeže. Máme veľký ľudský potenciál v množstve dobrovoľníkov a chceli by sme ho využiť aj pri tomto projekte. Týždenne brány strediska prekročí viac ako 4000 Petržalčanov.
Dlhodobým vytváraním zázemia pre široké spektrum ľudí, najmä z blízkeho okolia strediska, sa snažíme budovať komunitu, ktorá vedie mladých na ceste dospievaním. Spoločenstvo, ktoré je aktívne a živé budujeme už 20 rokov a neustále sa ho snažíme posilňovať novými myšlienkami a aktivitami. Do tejto koncepcie zapadajú aj aktivity tohto projektu.

Niektoré z projektov, ktoré „vyrástli" v našom stredisku:
 
•    A iné na: www.mamateyka.sk alebo na facebooku

Aktuálny stav:
 Axonometria pôvodného projektu:

 

  

Aktualizácia projektu s osvetlením a bez spolupráce s Lidlom:

 


 

Vizualizácia strednej časti parku kultúry:Atmosféra v mediačnom parčíku:

 

  

18.05.2017