Oznamy na 23. nedeľu v cezročnom období - C

8.september 2019

Liturgický kalendár:
12. september - štvrtok- Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka
13. september - piatok- Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
14. september - sobota - Povýšenie Svätého kríža, sviatok
15. september - nedeľa - Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - slávnosť

1. OTVORENIE ORATKA
Po mnohých prázdninových akciách začíname nový školský rok otvorením oratka, v nedeľu 8. septembra. Ak máte záujem zahlásiť vaše dieťa do futbalového klubu, alebo na chlapčenské/dievčenské stretká, tanečný či gitarový krúžok, alebo sa opýtať na možnosti doučovania máte možnosť zapísať ich vo vestibule po omšiach o 9.30 a 11.00. Rovnako máte možnosť  spoznať animátorov, animátorky, ktorí vám budú k dispozícii. Taktiež vám po omšiach zástupcovia rodinného piliera rozdajú bulletin s ponukami pre rodiny na celý rok. Ďalej bude otvorenie oratka pokračovať obedom a hrami pre stretkárov.

2. ORATKOVSKÉ SVATÉ OMŠE
V piatok 13. septembra začíname slúžiť osobitne SO pre všetkých stretkárov, ich súrodencov a rodičov o 17.00 hod. Večerná svätá omša bude počas celého školského roka o 18.00 hod.

3. PREDSTAVENIE NOVÝCH ČLENOV KOMUNÍT
Počas prázdnin k nám do nášho strediska pribudli nové tváre. Saleziánsku komunitu obohatil don Dušan Vilhan a  sestry P. Márie Pomocnice posilnila
Mária Královičová.

4. KURZ SAMUEL
Bratislavský tím Kurzu Samuel, ktorý tvoria rehoľníci aj manželský pár, rozbieha registráciu tretieho ročníka. Kurz Samuel je určený mladým (slobodným) ľuďom od 19 do 30 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie. Kurz trvá jeden rok, zahŕňa 9 stretnutí 1x do mesiaca, duchovné cvičenia a spoločnú púť. Jeho cieľom je naučiť sa rozpoznávať Boží hlas vo svetle Božieho Slova s pomocou duchovného sprevádzajúceho. Registrácia pre Bratislavský Kurz je možná do 25.09.2019 na stránke  kurzsamuel.sk    

5. GARSÓNKA
Po prázdninovej prestávke vás znovu pozývame do Garsónky. Dnes po svätej omši o 9.30 „Na kávičku", kde bude v tento deň na pozvanie direktora malé presso zadarmo. Od tejto nedele bude Garsónka otvorená aj počas týždňa od utorka do piatku v čase od 15.30 do 20.30 hod. V nedeľu bude otvorená len po svätej omši po 9.30 hod.

6. PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
Aj tento rok sa v našom stredisku uskutočnia prípravy na prijatie sviatostí:
Príprava na krst dieťaťa:
Krst detí treba nahlásiť d.Dušanovi Vilhanovi, ktorý s vami vypíše krstný lístok a dohodne predkrstnú náuku a termín krstu. V jeho neprítomnosti ho zastupuje d.Jozef Pöstényi. Zvyčajný čas krstu je v nedeľu o 12:15 hod.

Príprava detí na sv. prijímanie:

S novým rokom začína aj príprava detí na prijatie Ježiša vo sv. prijímaní -IMOS. Za bežných okolností sa na prípravu zapisujú deti nastupujúce do 3.ročníka ZŠ, ktoré už absolvovali sviatosť krstu a prvé 2 ročníky náboženskej výchovy v škole. K nám patria školy Lachova a Pankúchova, kde boli už prihlášky deťom rozdané.
Vyplnené a zákonným zástupcom podpísané prihlášky treba odovzdávať od 8.septembra do 30. septembra 2019 don Štefanovi Turanskému alebo don Dušanovi Vilhanovi a absolvovať s nimi krátky pohovor. Je tak možné počas dní: streda od 18.15. do 19.15 hod.  a nedeľa po svätých omšiach 9.30 a 11.00 hod. od 18.00 do 19.00 hod.  Prijatie detí z iných škôl je možné, ale ich počet je obmedzený. Prihlášky aj všetky informácie u don Štefana Turanského v uvedených termínoch.
Spolu s prihláškou treba priniesť aj krstný list. Pýtajte si ho na farskom úrade, kde bolo vaše dieťa pokrstené. Ak dieťa nie je pokrstené, informujte sa ohľadom  prípravy na krst. Prvoprijímajúce - nepokrstené deti budú mať krst aj prípravné stretnutia naň - presné dátumy dáme vedieť na stretnutí rodičov.

Príprava mladých na sviatosť birmovania:
Príprava na birmovku začala v našom stredisku minulý školský rok. Máme tri skupiny birmovancov, ktoré tento školský rok ukončia prípravu a birmovka pre nich bude po Veľkej Noci. Nových záujemcov o sv. birmovania budeme prijímať  až v nasledujúcom školskom roku.
 
Príprava na sviatosť manželstva:
Záujemcovia o prijatie sv. manželstva sa môžu prihlásiť na prípravu, ktorá pozostáva z 9 stretnutí s manželským párom a kňazom a trvá cca 3 mesiace. Nahlásiť sa môžu u don Dušana Vilhana do konca septembra. Prípravu môžete absolvovať aj v iných kurzoch, mimo nášho strediska, informácie o nich nájdete na stránke www.domanzelstva.sk

Príprava dospelých na prijatie iniciačných (úvodných) sviatostí:
Prípravu dospelých na prijatie sviatosti krstu, sv. prijímania a sviatosti birmovania má na starosti don Marián Valábek, ktorý s vami dohodne aj ďalšie podrobnosti prípravy.09.09.2019