Mimoriadny oznam pre veriacich

Na základe odporúčania nášho predstaveného don Petra Bučányiho - provinciálneho vikára, ktorý zastupuje otca provinciála Jozefa Ižolda, Vám oznamujeme, že v našom kostole až do odvolania rušíme (ponuku, ktorú sme vám poskytli posledné dve nedele):
Verejnú adoráciu
Eucharistické prijímanie
Spovedanie „od-do" (oficiálny čas)

Teraz je čas byť doma, nestretávať sa. Vychutnať si rodinné spoločenstvo. Robiť doma to, na čo sme nikdy nemali čas. Myslime na veriacich kresťanov v misijných oblastiach, alebo v krajinách, kde je Cirkev prenasledovaná. Tí musia bez sviatostí prežiť aj celé mesiace, no Pán je s nimi a oni s Ním.
Otvárajme priestor pre spoločnú modlitbu v rodine, čítanie Božieho slova, disponovanosti pre službu chorým, starým, nevládnym a k poslušnosti, ktorá má väčšiu hodnotu ako moje osobné duchovné dobro.

Mojžiš dobre vedel, čo robí, keď Izraelitom napísal jasné predpisy a nariadenia, keď sa ocitli uprostred nákazy. A my veríme, že to mal odobrené Bohom. Práve preto dnes Izraeliti žijú, hoci iné národy v tom čase zanikli.

Kniha Kazateľ hovorí: "Všetko má svoj čas”. Teraz je čas "zdržiavať sa...”

Dôverujúc v Božie milosrdenstvo a jeho lásku, tešíme sa na skoré stretnutie s Vami - dúfajme, že už bez rúška.

Vaši saleziáni na Mamteyovej

25.03.2020