RUKA V RUKE

Ruka v ruke
PORADŇA
Saleziánske mládežnícke stredisko
Mamateyova 4, Bratislava-Petržalka


POVEDALI O NÁS
- „Poradňa mi pomohla nájsť lepšie priority života a začlenila moje deti do spoločenstva." (Linda, 33 rokov, mama rodiny)
- „Milí dobrodinci a všetci, ktorí ste sa nejakým spôsobom zapojili do akcie „Adventný anjel". V mene všetkých našich obdarovaných klientov Vám tlmočím ich vďačnosť. Ďakujeme zo srdca za Vaše modlitby a všetky finančné i hmotné dary. Vnímame ich ako prejav lásky a spolupatričnosti." (Božena, sociálna pracovníčka z Úsmevu ako dar, spolupracovala s poradňou na realizácii Adventného anjela)
- „Doučko mi pomohlo zlepšiť si známku." (Matej, 11 rokov, doučovanie)

ČO PONÚKAME
- koučing na rozvoj návykov a zručností,
- pomoc pri orientácii v medziľudských vzťahoch a podpora v konštruktívnej komunikácii,
- pomoc pri učení (nie pri poruchách učenia): ako sa naučiť učiť sa – napojené na ponuku doučovania v stredisku,
- spoločné hľadanie vo výchove: pri vytváraní dohôd medzi rodičom a dieťaťom,
- podporu pri porozumení s dieťaťom,
- poskytovanie informácii o dostupných sociálnych službách, organizáciách a  nasmerovanie na ďalšiu odbornú pomoc,
- sprostredkovanie solidarity.

PRE KOHO
 - pre deti, mladých a rodičov

ČIM
- sociálne poradenstvo
- psychologické poradenstvo
- výchovné poradenstvo
- manažment rodinných financii
- koučing
- Stretnutia rodinného kruhu
- workshopy o výchove
- adventný anjel
- prepojením na fond solidarity strediska
- prepojením na bezplatné doučovanie dobrovoľníkmi

AKO
- osobne v čase konzultačných hodín: každú stredu od 17:00 do 19:00, alebo podľa dohody,
- mailom na adrese: rukavruke.mamateyka@gmail.com
- písomne: anonymným vhodením lístka do schránky pri poradni.

Poradenstvo je BEZPLATNÉ.

KTO

Mgr. Mária Bučková

  Vzdelanie:
  - učiteľstvo špeciálnych škôl: pedagogika mentálne postihnutých PdF UK (1996)
  - katolícka teológia RCMBF UK (1999)
  - misijná a charitatívna práca VŠZaSP sv.Alžbety (2014)
  - kurz vedenia Stretnutí rodinného kruhu (Úsmev ako dar, 2016)Pracovné skúsenosti:
- sanitárka v Ústave sociálnych služieb prof. K. Matulaya v Bratislave (1990- 1991)
- učiteľka náboženstva ZŠ a SZŠ (1994- 2001)
- učiteľka v liečebni pre telesne a mentálne postihnuté deti (1996- 2000)
- učiteľka ZŠ (2000- 2002)

V poradni ponúka:
- výchovné poradenstvo
- Stretnutia rodinného kruhu
- sociálne poradenstvo

PhDr. Katarína Okoličányová, PhD.

Vzdelanie:
- sociálna práca FzaSP TrU (2001)
- doktorandské štúdium FZaSP TrU(2007)
- Deti ulice (Človek v ohrození, 1999)
- Trénerský výcvik programu PRIDE pod zahraničnou supervíziou (Úsmev ako dar, 2002)
- Kurz sociálne poradenstvo (ASSP, 2004)
- Implementácia projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov (2015)                                      

Pracovné skúsenosti:
- manažér posudzovania národných projektov, Európsky sociálny fond, MPSVR SR
- manažér monitorovania,  Európsky sociálny fond, MPSVR SR
- koordinátor vzdelávania Úsmev ako dar
- projektový koordinátor DOMKA

V poradni ponúka:
- sociálne poradenstvo
- výchovné poradenstvo
- adventného anjela


Mgr. Zuzana Saloňová

Vzdelanie:
- učiteľstvo B-Ch PdF TrUni (2001)
- sociálna práca PdF UK (2016)
- odborné praxe v NZDM Ichtys v Bratislave (2012), v NZDM Vrtule v Prahe, (2014), v Bosco Centre v Londýne (2015)
- certifikovaný kurz facilitácie malých a veľkých skupín (PDCS, 2015)
- kurz úvod do supervízie (Remedium, 2016)

Pracovné skúsenosti:
- učiteľ NV, B, Ch (2001-2012)
- štatutár neziskovej organizácie Laura (2006-2012)
- lektor Školy pre animátorov (2009-súčasnosť)
- pedagogický pracovník v centre voľného času (2009-2012)
- sociálny pracovník (2014-súčasnosť)

V poradni ponúka:
- výchovné poradenstvo
- sociálne poradenstvo


Mgr. Anna Špilková

Vzdelanie:
- psychológia FiF UK (2015)
- odborná prax: DS Archa v Bratislave, MŠ a ZŠ pre deti s autizmom v Bratislave
- akreditovaný dvojročný kurz Arteterapie (Terra Therapeutica, 2016)
- kurz a prax v metóde Snoezelen (ASNOEZ, 2015)                                
- výcvikový program PRIDE – pre náhradných rodičov a dobrovoľníkov (Úsmev ako dar, 2012)                                   

Pracovné skúsenosti:
- 10 rokov ako animátorka v stredisku Mamateyova
- psychológ v Dome tretieho veku v Bratislave

V poradni ponúka:
- psychologické poradenstvo dvakrát do mesiaca (streda v párnom týždni)